Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.dudukids.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.


 
Základní údaje


Prodávající
DuDu Kids s.r.o.

Národní třída 22

Hodonín

69501

IČ: 06083897    DIČ: CZ06083897

Objednání zboží

Seznam zboží na stránkách www.dudukids.eu je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě potvrzené poptávky resp. objednávky.
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. V případě prvního odběru kočárků je nutné vzít minimálně 2ks.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za poštovné, dopravu a dalších poplatků jsou stanoveny následovně:
Poštovné účtujeme 180,-Kč .
Při objednávce kočárků vyšší než 9 000,-Kč bez DPH a u ostatního zboží 4 000,-Kč bez dph, nebude účtováno poštovné ani doběrečné. Doprava bude tedy ZDARMA! Balné ani další náklady neúčtujeme.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
V případě osobního převzetí na prodejně, poštovné, dobírkovné ani balné neúčtujeme.
Zrušení objednávky
Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky nebo na emailu.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena prodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany Prodávajícího.


 
Zaslání zboží a dodací lhůta


U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky Prodávajícím.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému Prodávajícího, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "Potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky Prodávajícím, kdy si Prodávající a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností Prodávajícího dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle od tří pracovních dnů do tří týdnů od závazného potvrzení objednávky. Pokud nebude možné objednávku vyřídit v uvedených termínech, bude Prodávající zákazníka informovat s tím, že bude dohodnut další postup ke spokojenosti zákazníka.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.


 
Způsob uhrazení ceny za zboží


Zboží bude zasláno Českou poštou nebo službou DPD platba probíhá hotovostně dobírkou, nebo převodem na výše uvedený účet předem.
Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
 


Převzetí zboží


Povinností kupujícího je si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem resp Českou poštou nebo službou DPD.
Reklamace mechanického poškození zboží dodaného Českou poštou nebo DPD - Zákazník je povinen při převzetí zkontrolovat, zda obal zásilky není poškozen. V případě poškození obalu zásilku nepřebírejte nebo uplatněte reklamaci nejpozději do 24 h na příslušné poště dle dodací adresy, nebo telefonicky u DPD. Zásilku je nutné dopravit na poštu kompletní, popřípadě kontaktujte centrum České pošty na telefonu 800 104 410 nebo DPD na tel. 841 700 700.
Další komunikace mezi Prodávajícím a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou případně telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.
 


Osobní odběr zboží


Zboží je zákazníkovi v provozovně Prodávajícího rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně Prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
V případě osobního odběru zboží v provozovně Prodávající se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.


 
Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)


Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.
Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka je nepřenosná a uplatnit jí může pouze první kupující
Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do doby, kdy byl Kupující od skončení opravy Zboží převzít. Dojde-li k výměně Zboží, začne záruční doba znovu, a to od převzetí nového Zboží.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
Postup při reklamaci
Reklamaci lze uplatnit odesláním na poštovní adresu DuDu kids s.r.o.,Národní třída 22,Hodonín 69501 nebo u kterékoliv z autorizovaných servisních opraven příslušného výrobku, jejichž seznam je uveden v záručním listu Zboží. V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím.
Jak již bylo zmíněno, pokud má výrobek v záručním listě odkaz na autorizovaný servis, může zákazník uplatnit reklamaci přímo v místě servisního střediska, bez zbytečného odkladu a tímto reklamační řízení urychlit.
Reklamace musí obsahovat:
- přesné označení reklamovaného zboží
- důvod reklamace, popis závady
- termín nákupu
- zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit fakturu, paragon
- zboží musí být čisté, včetně původního příslušenství.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené nesprávným používáním, běžným opotřebením, nesprávnou manipulací či skladováním.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože Prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě).
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Obsahuje-li zboží originální reklamační list od výrobce a vy jste si jej řádně zkontrolovali a převzali, pošlete jej prosím k potvrzení na naši adresu a my jej zašleme obratem zpět.
Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:
že se vada vyskytla v záruční době - za tímto účelem Kupující předloží řádně a čitelně vyplněny Záruční list, a to v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než zákonná
že kupující koupil výrobek od Prodávajícího a za jakou cenu, za tímto účelem Kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží u Prodávajícího
že je výrobek vadný, za tímto účelem Kupující popíše závadu a předloží vadný výrobek
Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.
V případě neoprávněné reklamace, při porušení záručních podmínek Kupujícím, nesprávným či nepřesným uvedením závady nebo v případě odmítnutí Kupujícího převzít reklamovanou věc zpět, je prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu náklady spojené s vyřízením reklamace nebo opravou.

Reklamované zboží je zákazník  povinnen odeslat nejpozději do 2-3 dnů od podání reklamace zákazníkem na adresu : Reklamace - Kočárky DuDu Kids, Národní třída 22,Hodonín, 695 01 . V případě nedodržení dané lhůty nemusí být reklamce včas vyřízena !!
 
Vyřízení reklamace
Prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.
Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Na zboží zakoupené v sekci Secondhand se vztahuje ustanovení odpovědnosti za vady dle§ 619 odst. 2,3 a § 626 odst. 3 občanského zákoníku. Samostatná záruka není poskytována.
Spotřebitel při uplatnění záruky má:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace
V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena plná kupní cena včetně veškerých dopravních nákladů připočetných a uhrazených spolu s cenou za zboží:
odešlete dopis (na adresu DuDu Kids s.r.o.,Národní třída 22,Hodonín 695 01) ve kterém bude jednoznačně vyjádřen váš projev vůle jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury, specifikace předmětu koupě) a že požadujete vrácení uhrazené částky za zboží na příslušnou adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).
Zboží doručte nebo zašlete vždy jen na adresu : DuDu kids s.r.o., Národní třída 22,Hodonín, 695 01. Pokud si nejste jistí, zavolejte na naši infolinku 732466367 nebo nám  napište na email:obchod@dudukids.eu
Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží a doručení odstoupení od smlouvy.
Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději doručeno 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce.
V případě, že je zboží vráceno Prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je Prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
Při převzetí a předvedení zboží přímo na prodejně, zákazník ztrácí právo vrácení zboží do 14 dnů dle § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
Ochrana osobních údajů spotřebitele
Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění komunikace se zákazníky a splnění objednávek zákazníků.
Zákazník uzavřením příslušné smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu Prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Osobní údaje zákazníků Prodávající nepředává žádné další osobě.
Používáním internetového obchodu www.dudukids.eu  souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat

Informace o nakládání s osobními údaji firmou DuDu Kids s.r.o.


Firma DuDu Kids s.r.o. působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.


Které údaje zpracováváme?


  Údaje poskytnuté zákazníky. Firma DuDu Kids s.r.o. zpracovává osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci eshopu firmy DuDu Kids s.r.o nebo při vytvoření Vaší objednávky.
  Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.
  Údaje ze sociálních sítí. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte firmě DuDu Kids s.r.o. také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.
  Firma DuDu Kids s.r.o. nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení, rodinný stav apod.


 K čemu zpracováváme osobní údaje?
  Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi firmou DuDu Kids s.r.o. a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůžeme vyřídit Vaši objednávku.
  Pro nabídku našich produktů zákazníkům firmy DuDu Kids s.r.o. formou obchodních sdělení využíváme především emailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS nebo MMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste u nás již zakoupili.  Firma DuDu Kids s.r.o. tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na eshopu DuDu Kids s.r.o. zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas firmě DuDu Kids s.r.o. udělujete v průběhu registrace na DuDu Kids nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat .
  Pro nabídku našich produktů a propagaci firmy DuDu Kids s.r.o. formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využíváme především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas firmě DuDu Kids s.r.o. udělujete v průběhu registrace na DuDu Kids s.r.o. nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.
 Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu se zaměstnancem firmy DuDu Kids s.r.o.do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.


 Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Naše společnost nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci přímo způsobila.


   Jak  dlouho údaje uchováváme?
Osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj. po dobu objednávky a záruční doby.
Firma DuDu Kids s.r.o. je povinna uchovávat podle obecně závazných právních předpisů účetní doklady, např. faktury vystavené společností ,dobropisy atd. v souladu se zákonem a to po dobu 10 let od jejich vystavení a veškerou komunikaci 2 roky.
V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


   Kdo má přístup k údajům?
  V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány pověřenými zaměstnanci firmy DuDu Kids s.r.o.. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich prac. poměru u firmy DuDu Kids s.r.o.
   Firma DuDu Kids s.r.o.dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro firmu DuDu Kids s.r.o. pro účely a způsobem, které firma DuDu Kids s.r.o. stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které firma DuDu Kids s.r.o. využívá, patří:
   - přepravní společnosti – Česká pošta, s.p.
   - přepravní společnost GLS
   - přepravní společnost Slovakia Parcel

  Jaká jsou vaše práva?
 Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
 Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anomizovány to se však netýká těch osobních údajů, které firma DuDu Kids s.r.o. potřebuje ke splnění zákonných povinností  či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Obchodní podmínky  a zásady ochrany osobních údajíů nabývají účinnosti dne 1.3.2021

 

Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a zákazníkem.
Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.ewllinbaby.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Košík je prázdný.

Prodejci:

-

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
zboží v e-shopu: 719 e-shop systém banan.cz
Čeština Slovenština